• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    6.-7.11.2019 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost RELIANT s.r.o., se sídlem U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 49702726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 22288 - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů uvedených v registračním formuláři na konferenci SpeedCHAIN ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje správce:
Korespondenční adresa: U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4
E-mail: info@reliant.eu
Telefon: +420 241 44 28 21

Účel zpracování:
1) Umožnění účasti na konferenci SpeedCHAIN.
2) Vystavení faktury pro zaplacení registračního poplatku.
3) Analýza návštěvnosti konference SpeedCHAIN.
4) Marketingové účely – zasílání newsletterů a pozvánek na další námi organizované akce.

Právní základ zpracování:
Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. uzavření smlouvy.
Vyplněním a odesláním registračního formuláře mezi Vámi a námi vzniká smluvní poměr, na základě kterého Vám jsme povinni umožnit účast na konferenci SpeedCHAIN a za to nám vzniká nárok na úhradu registračního poplatku dle podmínek registrace. Bez zpracování osobních údajů bychom nebyli schopni zajistit Vaši účast na konferenci a nebyli bychom schopni vystavit fakturu k úhradě registračního poplatku.

Právním základem zpracování je dále čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. právní povinnost, která se na správce vztahuje.
Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou dle příslušných právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, apod.).

Právním základem zpracování je dále čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce.
Na základě oprávněného zájmu zpracováváme název firmy a Vaši pracovní pozici. Z těchto údajů pak vytváříme analýzu návštěvnosti konference, která nám ukáže, jaké cílové skupiny konferenci navštěvují. Naším oprávněným zájmem je tedy zájem na dokumentaci cílových skupin. Pro potřeby analýzy jsou tyto údaje anonymizovány.
Proti zpracování těchto osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje (jméno, příjmení, název firmy, pracovní pozice, adresa, IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

Doba zpracování a archivace:
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou dle příslušných právních předpisů.

Příjemci či kategorie příjemců osobních údajů:
Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány spolupracující účetní firmou za účelem fakturace.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány orgánům veřejné moci v případech poskytování nezbytné zákonné součinnosti.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

V případě, že byste nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, www.uoou.cz.

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.